روشی برای تولید دفتر تعاونی 40 برگ مارپیچ سفارشی که توسط تولیدکنندگان اجرا می شود!

روشی برای تولید نوت بوک های مارپیچ سفارشی، شامل:
تماس با تعداد زیادی از مدارس در مورد ایجاد مشارکت در تولید نوت بوک مدرسه.
ایجاد دفترچه یادداشت در کمتر از مدارس و مشارکت در مدارس متعدد و در نتیجه تبدیل به مدارس مشارکتی.
یکی از مدارس مشارکتی که مدرسه مشارکت می کند را تعریف می کند.
ارائه حداقل یک تبلیغاتی دفترچه یادداشت مدرسه به تعداد زیادی از آگهی دهندگان بالقوه، که حداقل برخی از طرح ها از آنها با حداقل یک طرح تبلیغاتی دفتر تعاونی 40 برگ  یادداشت مدرسه می کنند و در نتیجه به تبلیغ می شوند.

دریافت اطلاعات مدرسه برای صفحات دفترچه یادداشت سفارشی یا تقسیم کننده ها و/یا جلدها از مدرسه مشارکت تعیین شده است.
دریافت اطلاعات تبلیغاتی برای صفحات نوت بوک سفارشی، تقسیم کننده های سفارشی و/یا جلدهای سفارشی از تعدادی از تبلیغ کنندگان؛
طراحی دفترچه یادداشت سفارشی با استفاده از اطلاعات مدرسه و اطلاعات تبلیغاتی.
دریافت ورودی روی نوت بوک های سفارشی شده از حداقل یکی از مشتریان طراحی و/یا مدرسه مشارکتی تعیین شده است.

دفتر
پس از دریافت، نهایی کردن طراحی نوت بوک مارپیچ سفارشی برای تولید یک طرح نوت بوک نهایی.
تولید نوت بوک های مارپیچ سفارشی با استفاده از طرح نهایی نوت بوک.
توزیع دفترچه های مارپیچ سفارشی به مدرسه بدون هیچ هزینه ای برای مدرسه مشارکت تعیین شده است. و
تقسیم سود تبلیغات با مدرسه مشارکتی تعیین شده است.
2 . روش ازادعای 1که در آن حداقل یک طرح تبلیغاتی دفترچه یادداشت مدرسه شامل طرح های متفاوت متفاوت است.
3 . روش ازادعای 2که در آن طرح های مختلف شامل یک طرح ملی، یک طرح منطقه ای و یک طرح محلی است.
4 . روش ازادعای 1که در آن دفترچه مارپیچ سفارشی شامل یک صفحه قابل قبول تخته سفید است که یادداشت های قابل پاک شدن را می توان با قلم پاک کن خشک توسط دانش آموز گیرنده روی آن نوشت.
5 . روش ازادعای 1که در آن مدرسه شامل شماره تلفن مدرسه، نقشه مدرسه و تقویم مدرسه است و جلد جلوی دفترچه مارپیچ سفارشی شامل نام، نشان‌واره، طلسم، مهر یا سایر نشانه‌های شناسایی مرتبط با مدرسه مشارکتی تعیین شده است.
6 . روش ازادعای 1که در آن دفترچه مارپیچ سفارشی شامل یک صفحه برنامه کلاسی با ماتریسی از فضای خالی است که دانش آموز دریافت کننده دفترچه یادداشت می تواند برنامه کلاسی خود را در آن وارد کند.
7 . روش ازادعای 1که در آن مدرسه مشارکت می‌کند اولین مشارکت مدرسه تعیین‌شده را تعریف می‌کند، اطلاعات مدرسه مدرسه مدرسه اول را تعریف می‌کند، اطلاعات تبلیغاتی اولین اطلاعات تبلیغاتی را تعریف می‌کند، طراحی دفترچه یادداشت مارپیچ سفارشی اولین طراحی دفترچه یادداشت مارپیچ سفارشی طراحی دفترچه‌تحریر نهایی اولین نسخه نهایی را تعریف می‌کند. طراحی نوت بوک; و بیشتر شامل:
یکی دیگر از مدارس مشارکتی که دومین مدرسه مشارکتی تعیین شده را تعریف می کند.
دریافت اطلاعات مدرسه دوم برای صفحات دفترچه یادداشت سفارشی یا تقسیم کننده ها و/یا جلدها از دومین مدرسه مشارکتی تعیین شده است.
دریافت اطلاعات تبلیغاتی دوم برای صفحات نوت بوک سفارشی یا تقسیم کننده ها و/یا جلدها از برخی از عرضه کنندگان؛
طراحی دفترچه یادداشت سفارشی دوم با استفاده از اطلاعات مدرسه دوم و تبلیغاتی دوم.
دریافت ورودی بر روی طراحی دفترچه یادداشت سفارشی شده از حداقل یکی از تبلیغ کنندگان و/یا دومین مدرسه مشارکتی تعیین شده است.
پس از دریافت، نهایی کردن دومین طراحی نوت بوک مارپیچ سفارشی برای تولید دومین طرح نوت بوک نهایی.
تولید نوت بوک مارپیچ سفارشی دوم با استفاده از طرح دوم نوت بوک نهایی.
توزیع دفترچه یادداشت مارپیچ سفارشی دوم به مدرسه مشارکت تعیین شده دوم بدون هیچ هزینه ای برای مدرسه مشارکتی تعیین شده دوم. و
تقسیم سود تبلیغات با دومین مدرسه مشارکتی تعیین شده است.
8 . روش ازادعای 7که در آن حداقل برخی از اطلاعات تبلیغاتی اول با برخی از اطلاعات تبلیغاتی دوم یکسان است.
9 . روش ازادعای 1 که در آن دفترچه مارپیچ سفارشی شامل یک جلد جلو، یک جلد پشتی، اولین و دومین برگه براق بعد از جلد جلو، به دنبال آن یک مجموعه اول از صفحات نوشتاری، و سپس یک صفحه گلاسه سوم، و به دنبال آن مجموعه دوم. از صفحاتی است، با یک ورق گلاسه چهارم، و به دنبال آن مجموعه سوم از صفحات نوشتاری، حداقل یکی از صفحات گلاسه اول، دوم، سوم و چهارم شامل چند مورد از اطلاعات مدرسه، و حداقل یکی دیگر از صفحات اول، دوم، برگه های گلاسه سوم و چهارم شامل برخی از اطلاعات تبلیغاتی.