با مصرف نان محلی تیری چشمان خود را از آب مروارید زودرس ایمن نمایید!